Evaluacija sistema za praćenje stanja dječjih prava u Crnoj Gori za period 2014‒2017. godine

Izvještaj o evaluaciji

Choldren in the preschool
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2015

Istaknuti djelovi

Ovaj izvještaj predstavlja nalaze, zaključke i preporuke proistekle tokom evaluacije sistema praćenja stanja dječjih prava u Crnoj Gori na nacionalnom i lokalnom nivou, koja pokriva period od januara 2014. do oktobra 2017. godine, a u svjetlu planiranog pristupa Vlade Crne Gore i UNICEF-a jačanju sistema praćenja stanja dječjih prava u okviru Programskog dokumenta za zemlju za period 2017‒2021. Evaluaciju je naručilo Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, a sprovela ju je organizacija Coram International. Kada su u pitanju UNICEF i ključni nacionalni akteri (prije svega, Vlada Crne Gore, Skupština, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda i posebno zamjenik/ca Zaštitnika za prava djeteta, socijalnu zaštitu i mlade, organizacije civilnog društva i akademska zajednica), osnovna svrha ove evaluacije jeste da koriste preporuke, znanja i uvide iz evaluacije, kako bi se dobile informacije za razvoj zajedničkih programa UNICEF-a i Vlade u skladu s novim Programskim dokumentom za Crnu Goru za period 2017‒2021. godine. Sekundarni ili indirektni korisnici uključuju djecu, roditelje, staratelje, profesionalce i praktičare koji rade s djecom, kao i druge koji mogu imati koristi od toga što će primarna ciljna populacija koristiti nalaze i preporuke ove evaluacije. „Sistem praćenja stanja dječjih prava“ – kao prvi predmet evaluacije – definiše se kao skup sljedećih mehanizama praćenja stanja dječjih prava: izvještaji države ugovornice, organizacija civilnog društva i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda koji se podnose Komitetu UN za prava djeteta i Komitetu UN za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena; godišnji izvještaji ključnih resornih ministarstava i skupštinskih odbora; godišnji izvještaji o sprovođenju Nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013−2017. (NPAD 2013−2017); godišnji izvještaji i rješavanje pojedinačnih pritužbi u vezi s navodnim kršenjem dječjih prava koje se podnose Zaštitniku ljudskih prava i sloboda i nacionalni izvještaji za Opšti periodični pregled. Teorija na kojoj se zasniva UNICEF-ov planirani pristup praćenju stanja dječjih prava u okviru Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017‒2021. godine – kao drugi predmet evaluacije ‒ može se sažeti na sljedeći način: rad na (i) unapređenju funkcionisanja sistema za praćenje stanja dječjih prava i (ii) podizanje nivoa svijesti zainteresovanih strana i opšte javnosti o značaju prava djeteta, praćenja stanja prava djeteta i pristupa mehanizmima za praćenje stanja prava djeteta. Program koji realizuje UNICEF rezultiraće time da sve djevojčice i dječaci u Crnoj Gori sve više koriste dobro vođen i odgovoran sistem za praćenje stanja prava djeteta do 2021. godine, čime se doprinosi ukupnom cilju poboljšanja pravičnih sistema za progresivno ostvarivanje prava djevojčica i dječaka u Crnoj Gori, s posebnim fokusom na djecu pogođenu siromaštvom, negativnim iskustvima i isključenošću.

Izvještaj o evaluaciji naslovnica
Author
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 18,56 MB)