С. Алтанцэцэг

Агаарын бохирдол, байгаль орчны хөтөлбөрийн менежер