Azo antoka ny fivelaran’ny fianakaviana noho ireo fanohanana ao anatin’ny fandaharan’asa FIAVOTA

Ao Amboasary Atsimo

Solofonirina Claudia Rakotoarison
Volasoa et ses enfants
UNICEF Madagascar/2020
21 Desambra 2020

Noho ireo zaza dimy iantsorohany, ny tokantranon’i Volasoa Nirina sy i Mbola Lovasoa dia nisitraka ny fandaharan’asa fandefasana vola  FIAVOTA izay midika hoe "fanavotana amin'ny fiteny eny an-toerana [1]". Vokatr’io fandefasana vola io izay nahazo famatsiam-bola lehibe avy amin’ny fanjakana Norvezianina, tamin'ny alàlan'ny UNICEF Madagascar, dia tafiditra nianatra soa aman-tsara ao amin'ny kilasy CP1 sy CE ireo zaza roa ao amin’io tokantrano io izay 8 sy 11 taona.

Ho fanampin'ny fanabeazana ny ankizy, ireo fotoana natao hampivelatra ny isam-batan’olona notarihin'ny “Mère leaders” na Reny mahomby, izay noraisina ho toy ny fepetra fanohanana miaraka amin'ny programa FIAVOTA no loharanom-pahalalana fototra ho an'ny fianakaviana. “Ny fianakavianay dia manana fari-piainana antonony. Miasa amin'ny toera-mpambolena taretra izaho sy ny vadiko ary mikarama 30 000 Ariary (6.27 EUR) tsirairay isam-bolana, karama farany izay bitika ary zara raha mahavelona ny ankohonanay maro anaka. Na izany aza anefa dia tena reharehako ny mizara ireo zava-tsoa azonay  teo anivon’ny toerana fampivelarana ny isam-batan’olona, tao anatin’ny fandaharan’asa FIAVOTA; tena nahatsapa fivelarana goavana izahay, na tamin'ny lafiny manokana izany na tamin'ny lafin’ny fizakan-tena ara-bola ", hoy i Volasoa Nirina, vehivavy mpikarakara tokantrano.

Tao anatin'ireo fotoana fampivelarana ny isam-batan’olona ireo, ny fanentanana notanterahan’ny "Mères leaders" na Reny mahomby mikasika ny fampandraisan’anjara mahomby na "inclusion productive" no nahazahoan'i Volasoa Nirina teknika vaovao momba ny fambolena. Tsy nahatohitra loatra ny toetr'andro maina any amin’iny faritra iny ireo voly noho ny fomba famokarana nentim-paharazana izay nampiasainy. Aorian'ny fotoana mampivelatra ny isam-batan’olona, ny olona tsirairay misitraka izany dia afaka mamorona zaridaina fambolena legioma iombonana ka mampihatra ireo teknika famokarana vaovao ary mamboly izay masomboly tiany. "Na eo aza ny haintany dia nahazo vokatra tsara izahay tamin’ity taona ity: salady, voatavo, karaoty ary anana. Mazava ho azy fa nisy voka-pambolena vitsivitsy tsy nahomby, kanefa ny vokatra dia tsara lavitra nohon’ny tamin'ny fampiasana teknika famokarana nentim-paharazana," hoy i Volasoa Nirina taminay sady nirehareha izy.

Ankoatry ny fampianarana momba ny fampandraisan’anjara mahomby, ireo izay misitraka ny fandaharan’asa FIAVOTA dia mahazo fanentanana mikasika ny fitantanana ara-bola ihany koa. Ho an'i Volasoa Nirina manokana dia nanomboka nanao fampiasam-bola mahomby izy tamin'ny alàlan’ny ampahany amin'ireo fanampiana ara-bola avy amin'ny FIAVOTA izay sitrahany isaky ny roa volana. Noho io fampianarana momba ny fitantanana ara-bola io dia nahatsapa i Volasoa Nirina fa: "Ny vola miditra amin'ny ankohonanay dia tsy maintsy ambony kokoa noho ny vola laninay. Nampihariko tsara io fitsipika io amin'ny fiainana andavan'andro. Herintaona izao no nanokafako trano fisakafoanana kely hivarotana kafe sy mofo ao amin'ny tanàna misy anay. Ity asa fanampiny ity dia manampy be dia be amin'ny fivelomanay, fa ambonin'izany rehetra izany, ny zanako dia mahazo ny sakafo sahazy azy ireo," hoy ny fanazavany tamim-pitsikitsikiana fatratra.

 


[1] http://documents1.worldbank.org/curated/en/508261560410572331/pdf/Resultats-de-lEvaluation-a-Mi-Parcours-du-Programme-Fiavota.pdf