چگونه با فرزندان‌تان در مورد سخنان طعنه‌آمیز و زخم زبان صحبت کنید؟

راهنمایی برای برخورد والدین و بزرگسالان با سخنان طعنه‌آمیز و زخم زبان در مدارس

یونیسف
unicef
Mikhail Nilov
24 ژانویه 2024