ગુજરાતમાં બાળકોની સ્થિતિ

બાળકોના જીવનને ગુણવત્તા સભર બનાવવા માટે વિવિધ પડકારોમાં કુપોષણનું ઊંચું પ્રમાણ, રસીકરણનો ખરાબ વ્યાપ, ઘટતો જઈ રહેલો સ્ત્રી-પુરુષનો ગુણોત્તર તથા બાળલગ્નો જેવા પરિબળો મુખ્ય છે.

Mother holding her baby.
UNICEF/UNI214746/Panjwani