УНИЦЕФ в България за децата бежанци и мигранти

Всяко дете, независимо от неговата националност, религия и етническа принадлежност, има правото на живот и закрила

Непридружено момиче бежанец в бежански център в Харманли
UNICEf Bulgaria/2024/Nikolay Stoikov