Martesa e Fëmijëve

Njohuritë, qëndrimet dhe perceptimet ndër komunitetet e prekura në Shqipëri

Pikat kryesore

Ky raport është përgatitur nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) për UNICEF dhe UNFPA në Shqipëri dhe në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale gjatë periudhës tetor 2017 – qershor 2017. Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim mbështeti financiarisht këtë studim.

Child_marriage
Autori
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve
Data e botimit
Gjuhët
Angleze, Shqip

Shkarkoni raportin

(PDF, 6,14 MB)