Fëmijët me aftësi të kufizuara

Përparimi i të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara / Realizimi i të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara

disability_1
UNICEF/Albania