Fëmijët me aftësi të kufizuara

Përparimi i të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara / Realizimi i të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara

disability_1
UNICEF/Albania

Çdo djalë dhe çdo vajzë vlen

Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të njëjtat të drejta si të gjithë fëmijët e tjerë. Duke pasur të njëjta mundësi për të përparuar si çdo fëmijë, ata kanë potencialin të kenë një jetë të përmbushur dhe të denjë, si dhe të kontribuojnë në gjallërinë sociale, kulturore dhe ekonomike të komuniteteve të tyre. Megjithatë, mbijetesa dhe rritja mund të jenë të vështira për t'u realizuar, sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Pavarësisht shumë hapave pozitivë të ndërmarrë nga Qeveria deri më sot, UNICEF advokon për adresimin e sfidave madhore me të cilat përballen fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, duke përfshirë:

  • Aksesin e pamjaftueshëm në programet e identifikimit dhe ndërhyrjeve të hershme, shërbimet mbështetëse në komunitet, kujdes shëndetësor dhe arsimin e vërtetë gjithëpërfshirës. 
  • Stigmën dhe diskriminimin e rrënjosur social, që janë të rënda sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuara, që gjithashtu vijnë nga grupe të tjera të margjinalizuara, si refugjatët ose komuniteti rom. 
  • Rrezikun e lartë të familjeve që bien në varfëri, pasi përballen me kostot e larta që sjell kujdesi.
  • Harmonizimin e pamjaftueshëm të legjislacionit me traktatet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, duke përfshirë Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, si dhe zbatimin e dobët të politikave përkatëse.
  • Të dhënat jo të besueshme për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Mungesën e mbrojtjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara nga rreziku i shtuar për shkak të dhunës dhe abuzimit me të cilin ata përballen.

disability_2
UNICEF/Albania