Từ ứng phó đến hành động sớm

Chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2023

UNICEF Việt Nam
Chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2023 “từ ứng phó đến hành động sớm”
UNICEF Việt Nam
07 Tháng 9 2023