Chính phủ và doanh nghiệp hỗ trợ thiết kế lại nơi làm việc thân thiện với gia đình

Đầu tư vào các chính sách thân thiện với gia đình là tốt cho gia đình, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

UNICEF
Hỗ trợ các chính sách phù hợp cho người mang thai
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung