Phân tích tình hình và tác động của Biến đổi Khí hậu

Theo dõi Báo cáo phân tích tình hình biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với Trẻ em tại Việt Nam

UNICEF Viet Nam Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến trẻ em
UNICEF Viet Nam

Điểm nổi bật

Tài liệu Phân tích về Tác động của Biến đổi khí hậu đối với Trẻ em Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam đồng thực hiện nhằm phân tích tình hình ban đầu về các vấn đề liên quan đến BĐKH ảnh hưởng đến trẻ em. Từ đó có những dữ liệu để phục vụ cho việc xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế-xã hội và các chính sách liên quan tới biến đổi khí hậu khác với một phương thức tiếp cận thân thiện với trẻ em hơn. Báo cáo này được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu với tác giả là bà Ellen Woodley và bà Đặng Thị Thu Hoài. Các thông tin và ý kiến trong Báo cáo này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam.

Báo cáo này nhận được sự hướng dẫn, ý kiến và bình luận về mặt kỹ thuật quý báu của các Chương trình của UNICEF Việt Nam (Bảo vệ Trẻ em, Vì Sự sống còn và Phát triển của Trẻ em, Giáo dục, Văn phòng Đối tác Chương trình, Chính sách xã hội và Quản trị và Phòng Lập kế hoạch, Theo dõi và Đánh giá) và các đồng nghiệp có liên quan từ văn phòng khu vực và trụ sở chính của UNICEF.  

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn các bên có liên quan chính ở cấp quốc gia và địa phương đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ các ý kiến và quan điểm.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho ấn phẩm này.

 

Phân tích tình hình và tác động của Biến đổi Khí hậu đối với Trẻ em tại Việt Nam
Tác giả
UNICEF Viet Nam | Ministry of Planning and Investment
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt