Нова национална работна група ќе врши редовна анализа и ревизија на перинаталните смртни случаи

04 Март 2019
A health worker examining a newborn baby
UNICEF/2017

СКОПЈЕ, 1 март 2019 година:  Новоформираната Национална работна група за анализа и ревизија на перинаталната смртност започна со подготовки за спроведување редовни систематски контроли на сите перинатални смртни случаи во иднина. Ова е новата мерка што ја воведе Министерството за здравство за подобрување на здравствената заштита на мајките и децата преку систематско собирање и анализа на податоци за да креира интервенции врз основа на докази.

Перинаталната смртност - фетална смрт (мртвородено) по 154 дена од бременоста и неонатална смрт во првите 28 дена од животот - се користи за мерење на квалитетот на здравствената заштита. Во Северна Македонија, последните достапни податоци (од 2016 г.) покажуваат стапка на перинатална смртност од 16/1000 живородени деца, што е над просекот од земјите-членки на ЕУ од 6/1000 живородени, ситуација која ги вознемири здравствените работници и јавноста и предизвика забрзани напори за подобрување на состојбата.

„Во моментов, податоците за смртноста не вклучуваат сеопфатен преглед на сите веројатни причини за смртта. Со оваа мерка ќе се обезбеди систематски да собираме и да анализираме податоци за основните причини, како и да примениме интервенции за подобрување на здравствениот систем и квалитетот на здравствената заштита врз основа на докази“, рече д-р Венко Филипче, министер за здравство.

Работната група ќе користи стандардна методологија и пакети за обука изработени од Светската здравствена организација (СЗО) и Фондот за деца при Обединетите нации (УНИЦЕФ) за спроведување систематска ревизија на смртните случаи. Пакетот му беше претставен на тимот вчера во текот на воведната работилница поддржана од УНИЦЕФ. 

„Во земјата има одлични здравствени работници - но, лекарите и медицинските сестри се добри само онолку колку што е добар системот во кој работат. Не само што треба да се воспостават меѓународно акредитирани протоколи и упатства засновани на докази со кои се уредени повеќето европски здравствени системи, туку и стручните лица треба да имаат капацитет да ги применат во пракса“, рече г. Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ.

Работната група е составена од висококвалификувани професионалци, вклучувајќи гинеколози од примарната здравствена заштита и породилните одделенија, неонатолози, педијатри, епидемиолози, акушерки, социјални работници и статистичари, со цел при ревизијата да се разгледаат сите аспекти на можните причини за смрт - вклучувајќи ги и оние поврзани со здравствениот систем, здравјето на мајката и социјалните аспекти на здравственото однесување.  

Во подготвителната фаза за својата работа, со помош на стандардна методологија, работната група ќе спроведе ревизија на скорешни случаи на перинатална смрт. Се предвидува таа да врши рутинска ревизија на сите идни смртни случаи и да доставува посебни извештаи до Министерството за здравство со препораки за промени во политиките и зајакнување на здравствениот систем.

Формирањето на работната група и воведувањето на систематско прибирање и анализа на податоците за перинатална смртност се едни од мерките усвоени од Министерството за здравство за подобрување на здравствената заштита на мајките и децата. Други мерки вклучуваат мапирање на здравствените установи и нивните ресурси, изработка на стандарди за породилните одделенија, воспоставување систем за редовна ревизија на смртноста кај мајките, како и воспоставување систем за транспорт на новороденчиња со соодветни стандарди, протоколи и упатства.

Контакти за медиуми

Сузи Папас Чаповска
Тел: (02) 3231-244
Е- пошта: spappas@unicef.org
Ирина Ивановска
Тел: (02) 3231-172
Е- пошта: iivanovska@unicef.org

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ ги промовира правата и добросостојбата на сите деца, во сé што работиме. Заедно со нашите партнери, работиме во 190 земји и територии за да ја спроведеме таа заложба во практична акција за доброто на сите деца, секаде, фокусирајќи се особено на најралнивите и најмаргинализирани деца.

За повеќе информации за УНИЦЕФ и нашата работа за децата, посетете ја www.unicef.org.

Следете го УНИЦЕФ на Twitter и Facebook.