Поддршка на родители на деца со попреченост во услови на пандемија со Ковид-19

За да им помогнеме на родителите на деца со попреченост и на самите деца во оваа ситуација, воспоставени се следниве бесплатни услуги

An illustration showing 4 different segments of the services we talk about in the text. A Phone, a girl in a wheelchair, a boy working on a computer and a phone screen with a women talking
UNICEFMK