Arsim cilësor për çdo fëmijë në Mal të Zi

Zhvillimi i një strategjie të re për reformën arsimore për periudhën 2025–2035 me mbështetjen e UNICEF-it dhe BE-së

UNICEF Mali i Zi
Kvalitetno obrazovanje za svu djecu Crne Gore
UNICEF Mali i Zi, Dushko Miljaniq
01 Prill 2024