Izmjene i dopune Porodičnog zakona obezbijediće bolju zaštitu prava djeteta

Okrugli sto o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona

UNICEF Crna Gora
Govornici tokom Okruglog stola o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015
14 Septembar 2015

PODGORICA, 14.septembar 2015. - Okrugli sto o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, u organizaciji Ministarstva pravde i UNICEF-a, naglasio je važnost usklađivanja tog zakona, kao jednog od najvažnijih propisa koji definiše dječija prava, sa odgovarajućim međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava.

"Ponudili smo tri rješenja. Jedno je uvođenje osobe za podršku djeci. I to svaku vrstu podrške - psihološku, socijalnu, kao i pravnu, kroz institut kolizijskog zastupništva. U situaciji kada suprotstavljani interesi roditelja idu na štetu djece, potrebno je uvesti pravnu zaštitu djece u takvoj sitauciji. Trudimo se da na svaki način afirmišemo i zaštitimo ličnost djeteta i dostojanostvo dječije ličnosti", rekao je Zoran Pažin, ministar pravde.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, kazao je da UNICEF zastupa ideju da sva djeca treba da imaju jednak pristup pravdi, kao sastavnoj komponenti demokratskog društva koje u potpunosti poštuje, štiti i ispunjava ljudska prava djece. 

"Predložene izmjene i dopune obuhvataju i zabranu tjelesnog kažnjavanja, koje narušava pravo djeteta na dostojanstvo i tjelesni integritet, kao i pravo na nediskriminaciju i jednaku zaštitu u skladu sa zakonom. Danas postoje široko prihvaćeni naučni dokazi da svaki oblik nasilja nad djecom doživotno utiče na njihovu dobrobit", Perks je kazao.

Podaci o rasprostranjenosti nasilnog disciplinovanja djece su zabrinjavajući, jer takva praksa smanjuje samopouzdanje djeteta i narušava odnos između djeteta i roditelja.

Prema istraživanju višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece u Crnoj Gori sprovedenom 2013. godine, 69 posto djece uzrasta od 1-14 godina bili su izloženi najmanje jednom obliku psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane roditelja ili drugih odraslih članova domaćinstva u periodu od mjesec dana prije početka istraživanja.

"Nastojimo da i kroz normu pošaljemo poruku da je dijete autonomno ljudsko biće. Ima ljudska prava koja mu pripadaju, pa u ovoj sferi porodičnog okruženja, miljea, takođe ima pravo da dobije potrebna obavještenja. Naravno, to znači da je dužnost ovih oko njega da mu ta obavještenja pruži", konsultant UNICEF-a Nevena Petrušić je naglasila.

Ministarstvo pravde i UNICEF su prikupili resurse i angažovali međunarodne eksperte, kako bi radna grupa koja je radila novi zakon dobila optimalnu podršku i kako bi se pripremio zakon koji je u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks govori o važnosti usklađivanja Porodičnog zakona sa međunarodnim standardima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks govori o važnosti usklađivanja Porodičnog zakona sa međunarodnim standardima

Predložene izmjene obezbjeđuju veću sigurnost da će prava djeteta na adekvatnu zaštitu biti ispunjena, kao i da će se čuti glas i uzeti u obzir mišljenje djeteta tokom cjelokupnog sudskog postupka, kao i kvalitetnije ukazati na kršenje dječijih prava.

Marijana Laković-Drašković, generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, objasnila je da jedna od brojnih novina jeste uvođenje definicije djeteta u skladu sa definicijom sadržanom u UN Konvenciji o pravima djeteta.

"Novine su unijete i u odjeljku koji je posvećen pravima djeteta, pa su predložena i prava koja se garantuju djetetu, kao što su pravo na život i razvoj u zdravoj i bezbjednoj životnoj i socijalnoj sredini. Pravo na najbolje moguće životne uslove za svoj pravilan i potpun fizički, psihički i emocionalni razvoj, kao i pravo djeteta na poštovanje njegove ličnosti i individualnosti", kazala je Laković-Drašković.

Sprovođenjem ovih izmjena, Crna Gora će biti korak bliže uspostavljanju pravosudnog sistema koji je prilagođen potrebama djeteta, u kojem će svako dijete znati da je njegovo mišljenje važno.

UNICEF je posvećen pružanju potrebne podrške Crnoj Gori kako bi se osigurala adekvatna zaštita prava djece koja učestvuju u sudskim postupcima i na taj način učvrstilo povjerenje u pravosuđe i institucije sistema.

UNICEF Crna Gora