تغذیه با شیر مادر

یونیسف و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، با همکاری هم «بروشور تغذیه با شیر مادر» را برای مادران شیرده تدوین و منتشر کردند.

milk
UNICEF Irran

مطالب مهم

این بروشورها که در ۵۰۰ هزار نسخه چاپ و بین خانواده‌های دارای نوزاد در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها توزیع شدند، حاوی اطلاعات مفید و اصول بهداشتی تغذیه با شیر مادر در زمان همه‌گیری بیماری کروناست. 

وزارت بهداشت به عنوان خدمات پس از تولد، جلسات مشاوره تغذیه با شیر مادر و بروشورهای آن را در بیمارستان و زایشگاه ها به مادران و خانواده‌های آنها ارائه می‌دهد.

milk
نویسنده
یونیسف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ انتشار مطلب
زبان
فارسی

فایل‌های موجود برای دانلود