همکاران یونیسف در جمهوری اسلامی ایران

یونیسف در ایران برای بهبود زندگی و رفاه کودکان، با وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی همکاری مشترک دارد.

an Iranian child
UNICEF/Iran/Sayyari