همکاران یونیسف در جمهوری اسلامی ایران

یونیسف در ایران برای بهبود زندگی و رفاه کودکان، با وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی همکاری مشترک دارد.

UNICEF/Iran/Sayyari

همکاران بخش خصوصی