توانمندسازی کودکان دارای معلولیت از طریق آموزش فراگیر

تلاش یونیسف برای ارتقاء و بهبود توان‌بخشی و آموزش فراگیر کودکان دارای معلولیت که در مناطق کمتر‌ برخوردار و دور از دسترس ایران زندگی می‌کنند.

مهدی سیاری
12 ژوئن 2023