Rodilišta prijatelji djece

Dojenje je ključno za rast i razvoj svakog djeteta

majka drži svoje nedavno rođeno dijete
UNICEF/Knežević Barišić

Izazov

UNICEF-ovi podaci pokazuju da u razvijenim zemljama jedno dijete od petero djece nikada nije dojeno. U Hrvatskoj je dojeno 82,7% djece koja izlaze iz rodilišta. Prema podacima HZJZ-a za 2017. godinu, između trećeg i petog mjeseca života broj isključivo dojene djece pada na 71,7%, a među djecom od 6 do 11 mjeseci svega je 10,7% djece koja su i dalje dojena.

UNICEF-o istraživanje Kako se roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi pokazalo je da svaka treća majka odustaje od dojenja prije nego što dijete navrši dva mjeseca; samo trećina majki svoju djecu doji nakon što djeca navrše tri mjeseca, a dulje od šest mjeseci svoju je djecu dojilo tek 19% majki. Većina majki prestaje dojiti kada je djetetu između tri i četiri mjeseca. Istraživanje je pokazalo da je i socioekonomski status roditelja značajno povezan s tim hoće li dijete biti dojeno i koliko dugo. Rjeđe i kraće doje majke nižeg obrazovanja i nižeg socioekonomskog statusa te majke djece s neurorizicima i teškoćama u razvoju. Na isključivo dojenje češće se odlučuju majke višeg obrazovanja, višeg socioekenomskog statusa, u dobi između 30 i 40 godina, iz urbanih naselja.

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se dijete tijekom prvih šest mjeseci života isključivo doji, a nakon toga da se nastavi s dojenjem do druge godine ili dulje, koliko to dijete i majka žele, uz odgovarajuću dohranu. Podaci nam jasno pokazuju da je (uz nastavak rada na aktivnostima za promicanje dobrobiti dojenja za vrijeme trudnoće i boravka u rodilištu) nužno osmisliti programe podrške majkama i nakon tog razdoblja kako bi se povećala stopa dojenja i produžilo razdoblje dojenja. To podrazumijeva unapređivanje podrške koju majke dobivaju od pedijatara i patronažnih sestara, ali i šire zajednice, posebno u razdoblju između trećeg i šestog mjeseca starosti djeteta.

Majka koja doji svoje nedavno rođeno dijete
UNICEF/Knežević Barišić

Rješenje

Kroz program Rodilišta prijatelji djece UNICEF već godinama kontinuirano podupire stvaranje uvjeta za podržavanje dojenja u rodilištima, a od 2016. godine sva javna rodilišta u Hrvatskoj nose naziv Rodilišta prijatelji djece, što znači da provode Deset koraka za uspješno dojenje. Rodilišta koja žele zadržati ovu titulu svake tri godine trebaju zatražiti ponovno vanjsko ocjenjivanje.

Program Rodilišta prijatelji djece inicijativa je koju su 1991. godine pokrenuli UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija s ciljem osiguravanja podrške majkama na početku dojenja. Kontinuirano ulaganje u opremu i edukaciju osoblja stvorilo je u svim rodilištima uvjete za zajednički boravak majki i djece te omogućilo porast stope dojenja u trenutku izlaska iz rodilišta.

Kako bismo pomogli majkama da nastave uspješno dojiti, UNICEF je podržao stvaranje mreže grupa za podršku dojenju kroz potporu Hrvatskoj udruzi grupa za podršku dojenju. Osigurane su edukacije za patronažne sestre kako bi ih se osposobilo za pružanje podrške majkama u razdoblju koje se pokazalo najizazovnijim za ustrajanje u dojenju, s posebnim naglaskom na majke djece s teškoćama u razvoju i majke prijevremeno rođene djece. Trenutačno u Hrvatskoj djeluje više od 200 grupa za podršku dojenju.

Posljednjih godina posebno smo usmjereni na osiguravanje uvjeta podržavajućih za dojenje prijevremeno rođene djece na jedinicama intenzivne neonatalne skrbi, a od 2017. godine podržavamo i pilot-program Rodilišta prijatelji majki. U četiri rodilišta u Hrvatskoj testirano je deset koraka osmišljenih na lokalnoj razini. Iz iskustva znamo da će za promjenu prakse i stavova nužnih za provedbu standarda za rodilišta prijatelje majki biti potrebno vrijeme.