UNICEF podržava analizu sistema socijalne zaštite Crne Gore radi smanjenja siromaštva

Analiza daje listu mogućih reformi na osnovu konsultacija širom zemlje koje su vodili UNICEF i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja kako bi se poboljšala efektivnost i efikasnost sistema socijalne zaštite u odgovoru na potrebe građana Crne Gore

UNICEF Crna Gora
Dječje papuče na prozoru
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
28 Maj 2021

Podgorica, 28. maj 2021. – Da bi svako dijete ostvarilo svoj potencijal i svoja prava, Crna Gora mora smaniti siromaštvo djece i osigurati da sva djeca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, zdrastvenoj i zaštiti od svih oblika nasilja.

Ključni korak ka postizanju ovog cilja je reforma sistema socijalne zaštite, kako bi se bolja podrška pružila najugroženijim porodicama širom zemlje. To znači da pored novčane pomoći treba obezbijediti niz servisa podrške kroz koje će se osnažiti porodice.

Upravo iz tog razloga, u konsultaciji s različitim zainteresovanim stranama, UNICEF je podržao dvogodišnju analizu sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori na osnovu međunarodno poznate metodologije „CODI“. Kao rezultat te analize, danas je Upravnom odboru, kojeg predvodi ministar finansija i socijalne zaštite Milojko Spajić, predstavljena mapa puta mogućih reformi.

Pomenutom analizom prepoznate su ključne slabosti i prednosti trenutnog sistema socijalne zaštite i predložena je lista potencijalnih reformi kako bi se sistem poboljšao. UNICEF će podržati Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da odabere prioritetne reforme za djecu i porodice, sprovede njihovu analizu troškova i koristi, kao i da se o njima direktno konsultuje s porodicama i lokalnim zajednicama.

Uloga UNICEF-a je da štiti i promoviše prava djeteta i da time direktno doprinosi inkluzivnom, održivom razvoju Crne Gore. Ulaganja u ljudski kapital i uključivanje svih u razvoj zemlje osnova su svake zdrave ekonomije. Efektivan i efikasan sistem socijalne zaštite neophodan je uslov za pravičan razvoj.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Između ostalog, ova analiza prepoznaje potrebu za povećanjem broja socijalnih radnika i za fokusiranjem njihovog rada na direktnu komunikaciju s ljudima na terenu. Ona ukazuje i na potrebu integrisanja svih informacija iz domena socijalne zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou i uspostavljanja jedne digitalne baze podataka svih korisnika. Ističe se i potreba poboljšanja saradnje između sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite na svim nivoima i boljeg regulisanja odgovornosti za pitanja socijalne zaštite između lokalnog i nacionalnog nivoa. Preporučuje se povećanje finansijske vrijednosti socijalnih davanja ugroženim porodicama, kao i poboljšanje sistema monitoringa i evaluacije koji treba da uključuje mišljenja korisnika o njihovim potrebama. Analiza ističe potrebu da finansijske procjene budu uvijek osnov za donošenje odluka o uvođenju novih usluga socijalne zaštite, ukidanju ili reformi postojećih. Preporučuje se i mnogo sveobuhvatnija podrška određenim ugroženim grupama poput Roma, Egipćana i djece sa smetnjama u razvoju kako bi uspjele da prebrode izazove s kojima se svakodnevno suočavaju.

Ovo je tek početak. Sada znamo šta treba da se poboljša. UNICEF je spreman da pruži podršku Vladi i drugim partnerima u sprovođenju prioritetnih reformi i analize njihovih troškova i koristi, kao i da podrži direktne konsultacije s porodicama koje su neophodne da bi se identifikovale najefektivnije reforme za smanjenje siromaštva u crnogornskom kontekstu.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Dvogodišnja analiza je, uz podršku UNICEF-a, sprovedena od strane Instituta za istraživanje ekonomskih politika (EPRI) i CEED Consulting. Institut za istraživanje ekonomskih politika (EPRI) je prethodno pružio podršku brojnim zemljama širom svijeta da ojačaju svoje sisteme socijalne zaštite.