تعهدات بنیادین نسبت به کودکان در اقدام بشر دوستانه

تعهدات بنیادین در قبال کودکان

CCC
UNICEF Iran/2024

مطالب مهم

از زمـان معرفـی تعهـدات بنیادیـن در قبـال کـودکان طـی اقدامـات بشردوسـتانه در سـال 1998 و بازبینی آن در سـال 2010 زمینـه جهانـی بشردوسـتانه بـه صـورت چشـمگیری تغییـر کـرده اسـت. بحرانهـای بشردوسـتانه بیـش از پیـش طولانی شـده اند. بی اعتنایـی روزافـزون بـه حقـوق بشردوسـتانه و حقـوق بشـر و اصـول بشردوسـتانه وجـه ممیـز درگیری هایـی اسـت کـه بیـش از هـر چیـز زنـان و کـودکان را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. رشـد جمعیـت، شهرنشـینی، تخریـب محیـط زیسـت و تغییـر آب وهـوا، مهاجـرت گســترده، آوارگــی اجبــاری، در کنــار بحرانهــای ســلامت عمومــی بیــش از پیــش تهدیدهــای پیــش روی کــودکان را پیچیده تــر می کننــد. تعهـدات بنیادیـن بـا هـدف تجهیـز یونیسـف و شـرکای آن بـرای ارائـه پاسـخ بشردوسـتانه و حمایت طلبـی اصولـی، به موقـع، باکیفیـت و کودک-محـور در همـه بحرانهـا بـا پیامدهـای بشردوسـتانه بازبینـی شـده اسـت.

Core commitment for children.
نویسنده
UNICEF
تاریخ انتشار مطلب
زبان
فارسی