پیشگیری از سوء‌رفتار با کودکان، از جمله در شرایط بحران

در زمان بحران، کودکان از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که نیازمند مراقبت ویژه والدین ومحافظت در برابر سوءرفتارند.

a girl face
یونیسف/کامبیز صالحی