UNICEFki ika

UNICEFnin Peruain tee akairiki bake ainbo, benbo itan ranonbo jato axonabo bake ainbo, benbo itan ranonbo jatibi senenbires ibakanon jakoni jain ixon.

UNICEPriki Peruain ika 1948 tianbi, warankabires bake ainbobo itan benbobo peruanobo okeakanabo, omiskanabo itan jaweomabo moa jakoma akin jenekanti kopi. Apobetan teetai jaton shinan akabo seneanti kopi bakebobetan itanribi. Jatibi shinanbo akana jawetianbi keyotima kopi.

Noara teetai jatibian jaskaribi noa ikai jatobetan wetsa región ikainbo, jaweranoki jakoma akin jato, omiskanai, okeakanabo itan senen jawekibo ayamakanai jaskaribi bakebo jakoma areskanainkobo. Mesko axeya jonibo itan ainbobora non kikin akin jakon akin jato ikinai non tee akaiboriki jatobetan koshixon bakebo itan ranon peruanobo non koiranti, jakoni jakanti kopi. Noa akinaibobetan itan ani tee akai apon jonibobetan, jaskaribi jato akinai ani jemabo itanribi jatibi Naciones Unidas ikainko tee akaibo

 

Jaskatax teeti

 

Jaskatax teeti