Ključni nalazi istraživanja o djeci i internetu u Crnoj Gori, 2016

Djeca na internetu – mogućnosti, rizici i bezbjednost

A boy and a girl lying on the floor and watching a phone and a tablet
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2016

Istaknuti djelovi

Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Vladom Crne Gore, sprovodi inicijativu koja se bavi zaštitom djece od seksualne eksploatacije i nasilja na internetu, a koja je dio UNICEF-ove globalne iniciative za zaštitu djece od seksualne eksploatacije preko interneta.

•U okviru ove inicijative sprovedeno je istraživanje sa djecom starosti od 9 do 17 godina, njihovim roditeljima i predstavnicima škola. Osnovni cilj istraživanja je bio da se dobiju pouzdani podaci koji će pomoći u definisanju programa i politika prevencije i zaštite djece na internetu u okviru svih relevantnih sistema.

•Istraživanje je zasnovano na metodologiji projekta „Global Kids Online“ koji finansira UNICEF i koji se sprovodi tokom 2015-2016. godine. Ovaj projekat zajednički vode istraživači sa London School of Economics and Political Science i UNICEF-ova kancelarija za istraživanja - Innocenti.

•Podaci su prikupljeni kvantitativnim i kvalitativnim metodama. Za prikupljanje podataka su korišćeni instrumenti koje su konstruisali timovi London School of Economics and Political Science i UNICEF-ova kancelarija za istraživanja - Innocenti.

Svi instrumenti su prije sprovođenja istraživanja testirani i  prilagođeni lokalnom kontekstu.

Djeca na internetu ppt naslovna
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Engleski, Crnogorski

Files available for download