Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori - decembar 2010.

Govorimo o mogućnostima

Animacija različite djece koja se drže za ruke
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

•Kao i u prethodnom krugu najveću socijalnu distancu građani imaju prema djeci sa težim emocionalnim poremećajima (neuroze, psihoze i sl) i prema djeci sa težim poremećajima socijalizacije (socijalno neprihvatljivo ponašanje).

•Sa druge strane, najmanju socijalnu distancu građani imaju prema djeci sa težim oštećenjima vida i sluha, kao i djeci sa poremećajima govora.

•U odnosu na period prije realizacije kampanje “Govorimo o mogućnostima” stepen prihvatljivosti prema svim kategorijama djece sa teškoćama se statistički značajno povećao.

•Takođe, u odnosu na prethodni krug istraživanja procenat građana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali građani je porastao za 10%, što je statistički značajno na nivou 0.05.

•Ogromna većina građana (95%) smatra da država i društvo treba da učine sve što je u njihovoj moći da obezbijede jednake mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju (rast od 3% u odnosu na prethodni krug).

•Da pomoć društva i države ne može značajno da pomogne djeci sa teškoćama smatra 22% građana Crne Gore što je čak za 14% manje nego u prethodnom krugu. U istom smislu govori i podatak da u odnosu na prethodni krug čak 12% manje građana smatra da se, uprkos svem trudu, ova djeca ne mogu u potpunosti uklopiti u sredinu kao ostala djeca.

•Svaki peti stanovnik Crne Gore smatra da je U POTPUNOSTI moguće dijete sa smetnjama u razvoju osposobiti za život u društvu pružanjem stručne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija (što je za 6% više nego u periodu koji je prethodio kampanji “Govorimo o mogućnostima”.)

•Građani imaju pozitivnije stavove prema inkluziji nego što je to bio slučaj u periodu prije kampanje “Govorimo o mogućnostima”. Ako ove rezultate posmatramo kroz prosječne ocjene možemo zaključiti da je u odnosu na prethodni krug istraživanja značajno porastao stepen slaganja sa sledećim tvrdnjama:

•Da bi arhitektonsko prilagođavanje ustanova potrebama ove djece trebalo da bude jedan od važnijih zadataka države i društva (prosječna ocjena u avgustu 3.9 a u decembru 4.2).

•Da pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno utiče na njihov razvoj (prosječna ocjena u avgustu 3.5 a u decembru 3.9).

•64% građana smatra da pohađanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno utiče na njihov razvoj. U odnosu na period koji je prethodio sprovođenju kampanje “Govorimo o mogućnostima” ovaj rast od 7% predstavlja značajno povećanje.

•44% građana smatra da se prava djece sa smetnjama u razvoju u odnosu na ostalu djecu poštuju podjednako što je za 7% manje nego u prethodnom talasu, a  43% da se njihova prava poštuju u manjoj mjeri. Preostalih 13% smatra da se prava djece sa smetnjama u razvoju poštuju više nego prava ostale djece.

•Pozitivan stav prema institucionalnoj zaštiti djece sa smetnjama u razvoju je značajno smanjen nakon kampanje. Tako, kao najbolji način da se pomogne djeci sa smetnjama u razvoju kroz njihovo zbrinjavanje u posebnim institucijama u avgustu je navelo 40% građana a u decembru je taj procenat značajno opao i sada iznosi 21%.

•Dok je u prethodnom krugu  30% građana smatralo da bi institucionalno zbrinjavanje trebalo da bude rezervisano samo za manji broj težih slučajeva, dok većina treba da bude uključena u sve društvene aktivnosti nakon kampanje je taj procenat značajno porastao i sada iznosi 43%.

Animacija različite djece koja se drže za ruke
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 2,46 MB)