23 Jul 2020

Analiza multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori - Sažetak

Vodeće načelo ove Analize jeste da profesionalcima i donosiocima odluka iz različitih sektora obezbijedi potrebne informacije i podatke kako bi se multisektorska sistemska podrška djeci sa smetnjama u razvoju primjenjivala na usaglašen, efikasan i djelotvoran način, pružajući kvalitetan odgovor na potrebe ove djece tokom čitavog životnog ciklusa. Stoga je svrha ove analize da bude podrška naporima koje država Crna Gora ulaže u poboljšanje položaja i napredak u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, prije svega kroz jačanje međusektorske saradnje usmjerene ka tom cilju. Opšti ciljevi Analize bili su da se pomogne Vladi Crne Gore, Savjetu za prava djeteta, ali i relevantnim organizacijama civilnog društva, da postignu: unapređenje politike i pravnog okvira za djecu sa smetnjama u razvoju u svim sektorima; unapređenje sistema prikupljanja, analize i sistematizovanja podataka u svim sektorima; poboljšanje multisektorske koordinacije u radu s djecom sa smetnjama u razvoju kroz usklađivanje inicijativa iz različitih sektora i pružanje integrisane podrške ovoj djeci u toku cijelog životnog ciklusa. Vjerujemo da će ovaj dokument uticati na politiku i praksu države Crne Gore u pogledu poboljšanja prava i položaja djece sa smetnjama u razvoju, ali i na programske planove UNICEF-a u istoj oblasti. Nalaze i preporuke Analize koristiće Savjet za prava djeteta (kao najviše Vladino tijelo zaduženo za prava djeteta, koje je ujedno i pokrovitelj Analize), koji će nadgledati njenu implementaciju i osigurati adekvatnu primjenu preporuka u svim sektorima. Unapređenje multisektorskog rada nadležnih institucija/ sektora i zajednica u oblasti usluga za djecu sa smetnjama u razvoju treba da donese direktne koristi ovoj djeci i njihovim porodicama. One uključuju: rano otkrivanje smetnji djeteta i potrebnu intervenciju; podršku porodicama koje se brinu o djeci sa smetnjama u razvoju (što podrazumijeva međusektorsko rano otkrivanje i intervenciju); uključivanje djece u sistem redovnog obrazovanja kako bi se sistemski napori, umjesto pristupa koji je uglavnom reaktivne i kompenzatorne prirode, usmjerili ka prevenciji i ranoj multisektorskoj intervenciji. Za sadržaj ovog izvještaja u potpunosti je odgovoran Pluriconsult d.o.o. i stavovi iznijeti u njemu ne odslikavaju nužno gledišta UNICEF-a i njegovih partnera (nadležnih organa iz javnog sektora, međunarodnih organizacija, Evropske unije, nevladinih organizacija).
23 Jul 2020

Analiza multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori

Vodeće načelo ove Analize jeste da profesionalcima i donosiocima odluka iz različitih sektora obezbijedi potrebne informacije i podatke kako bi se multisektorska sistemska podrška djeci sa smetnjama u razvoju primjenjivala na usaglašen, efikasan i djelotvoran način, pružajući kvalitetan odgovor na potrebe ove djece tokom čitavog životnog ciklusa. Stoga je svrha ove analize da bude podrška naporima koje država Crna Gora ulaže u poboljšanje položaja i napredak u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, prije svega kroz jačanje međusektorske saradnje usmjerene ka tom cilju. Opšti ciljevi Analize bili su da se pomogne Vladi Crne Gore, Savjetu za prava djeteta, ali i relevantnim organizacijama civilnog društva, da postignu: unapređenje politike i pravnog okvira za djecu sa smetnjama u razvoju u svim sektorima; unapređenje sistema prikupljanja, analize i sistematizovanja podataka u svim sektorima; poboljšanje multisektorske koordinacije u radu s djecom sa smetnjama u razvoju kroz usklađivanje inicijativa iz različitih sektora i pružanje integrisane podrške ovoj djeci u toku cijelog životnog ciklusa. Vjerujemo da će ovaj dokument uticati na politiku i praksu države Crne Gore u pogledu poboljšanja prava i položaja djece sa smetnjama u razvoju, ali i na programske planove UNICEF-a u istoj oblasti. Nalaze i preporuke Analize koristiće Savjet za prava djeteta (kao najviše Vladino tijelo zaduženo za prava djeteta, koje je ujedno i pokrovitelj Analize), koji će nadgledati njenu implementaciju i osigurati adekvatnu primjenu preporuka u svim sektorima. Unapređenje multisektorskog rada nadležnih institucija/ sektora i zajednica u oblasti usluga za djecu sa smetnjama u razvoju treba da donese direktne koristi ovoj djeci i njihovim porodicama. One uključuju: rano otkrivanje smetnji djeteta i potrebnu intervenciju; podršku porodicama koje se brinu o djeci sa smetnjama u razvoju (što podrazumijeva međusektorsko rano otkrivanje i intervenciju); uključivanje djece u sistem redovnog obrazovanja kako bi se sistemski napori, umjesto pristupa koji je uglavnom reaktivne i kompenzatorne prirode, usmjerili ka prevenciji i ranoj multisektorskoj intervenciji. Za sadržaj ovog izvještaja u potpunosti je odgovoran Pluriconsult d.o.o. i stavovi iznijeti u njemu ne odslikavaju nužno gledišta UNICEF-a i njegovih partnera (nadležnih organa iz javnog sektora, međunarodnih organizacija, Evropske unije, nevladinih organizacija).
30 Maj 2019

Strategija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori

Strategija inkluzivnog obrazovanja (2019-2025) određuje dalje pravce razvoja obrazovanja za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama[1]. Dokument predstavlja nastavak realizacije mjera Strategije inkluzivnog obrazovanja koja je obuhvatila period od 2014. do 2018. godine i oslanja se na obavezujuća međunarodna načela, standarde i preporuke Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Strategija uključuje principe, teorijska i praktična dostignuća u pravcu razvoja potencijala djece sa posebnim obrazovnim potrebama, ali i samog društva. Pristup je zasnovan na pravima, ima za cilj prevenciju, uklanjanje prepreka u pogledu učešća i postignuća tokom školovanja za svu djecu. Pri kreiranju inkluzivne obrazovne politike polazi se od uvjerenja da je ličnost svojstvo osobe iz koje proizilazi dostojanstvo, jednaka i neotuđiva prava u zajednici. Ispunjenjem principa jednakih mogućnosti kroz inkluzivno obrazovanje pruža se izbor u skladu s individualnim mogućnostima djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama, sprovodi edukacija bez diskriminacije. Aktivno se promoviše i implementira socijalni model gdje je akcenat na prilagođavanju društva i otklanjanju prepreka i barijera u okruženju, stavovima, uslugama, a ne smetnji ili teškoći u razvoju djeteta, omogućava se podrška i kontinuitet na svim nivoima za postizanje obrazovnih ishoda i individualnih karakteristika. Za to je neophodna bliska saradnja relevantnih javnih subjekata, partnera i civilnog društva koje vode promjeni na nivou zajednice i škole. Sistem treba da pruži kontinuiranu podršku i stručnu pomoć, stimulativno i nerestriktivno okruženje za optimalan razvoj i obrazovanje, učini usluge dostupnim, njeguje participaciju i samostalnost, kreira ambijent za puno uključivanje, razvoj potencijala i izgradnju ličnosti cijeneći da je razvoj u ranom djetinjstvu ključ za ispunjen i produktivan život djeteta. Obrazovna inkluzija treba da podstakne razumijevanje, prihvatanje, saradnju i tolerantnost, razvije otvorenost za druge, njihove karakteristike i različitost. Strategija inkluzivnog obrazovanja (2019-2025) doprinijeće da djeca sa posebnim obrazovnim potrebama i mladi imaju jednaka prava, u skladu s individualnim mogućnostima kontinuirano i kvalitetno ovladaju kompetencijama za efikasno životno i profesionalno funkcionisanje. [1] Shodno Zakonu o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama („Sl. list RCG“, br. 80/2004, „Sl. list CG“, br. 45/2010 i 47/2017) termin djeca sa posebnim obrazovnim potrebama obuhvataju djecu sa smetnjama u razvoju, tjelesnom, intelektulnom, senzornom smetnjom, sa kombinovanom smetnjom i smetnjama iz spektra autizma, teškoćama u razvoju, govorno-jezičkim teškoćama, poremećajima u ponašanju, teškim hroničnim oboljenjima, dugotrajno bolesnu djecu i drugu djecu koja imaju poteškoće u učenju i druge teškoće uzrokovane emocionalnim, socijalnim, jezičkim i kulturološkim preprekama.