Inkluzivno obrazovanje

Kvalitetno obrazovanje

two schoolmates
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2017

Među najvažnijim načinom razvoja smatra se napor da se djeci sa smetnjama u rayvoju omogući obrayovanje u okviru redovne škole yajedno sa njihovim vršnjacima. ovi napori imaju za rezultat desetostruko uvećanje od 2009. godine kada je u pitanju broj djece sa smetnjama u rayvoju koja pohađaju redovnu školu sa vršnjacima. glavni izazov je obzbijediti da se svako dijete sa smetnjama u rayvoju školuje u okviru redovnog školskog programa i da se obezbijede pedagoške usluge visokog kvaliteta.