Despite challenges, the second batch of UNICEF’s vital supplies to support Kosovo’s COVID 19 response arrive in Pristina

13 April 2020
UNICEF supplies
UNICEF/2020/D. Mucaj
New truck with medical supplies arrive in Kosovo.

Prishtina, Kosovo 13th of April 2020 - Today, the second batch of UNICEF supplies including 1.5 tons of professional protective equipment’s (8.900 surgical gowns) to support health systems response to the coronavirus pandemic arrived in Prishtina.


Since the start of the outbreak, UNICEF has provided 36,200 gloves, 33,600 surgical masks, 2,700 high-fill masks, 1,000 coverall protection, 17,860 gowns and 2,800 protective aprons, 81 clinical Infrared thermometers in support of Kosovo’s response to the pandemic. Ten percent of these supplies have been delivered to the Hospital in North Mitrovica and Gracanica.


Today’s support has been enabled as part of the UNICEF’s Home visiting programme financed by the Government of Luxembourg. Over the past four years, the program supported health systems outreach to more than 35,000 children and 15,000 pregnant women. In response to COVID 19, Luxembourg Embassy in partnership with UNICEF will continue provision of additional personal protective equipment’s to front line health workers. Our other shipments in pipeline include (40 Oxygen concentrators etc).


Head of UNICEF office, Murat Sahin said “UNICEF Kosovo Office will continue to support institutions and communities across Kosovo to overcome challenges posed by COVID 19. We know that, children and young people suffer disproportionately from COVID 19. While we continue providing lifesaving supplies through generous support of our donors including the Government of Luxemburg, we will scale up programmes so that every child and young person is reached with COVID response and recovery plans.“

In Albanian:

Edhe përkundër sfidave, mbërrin në Prishtinë dërgesa e dytë e UNICEF-it me furnizime vitale për ta mbështetur reagimin ndaj COVID-19 në Kosovë

Prishtinë, Kosovë, 13 prill 2020 - Sot, ka mbërritur në Prishtinë dërgesa e dytë me furnizime e UNICEF-it përfshirë 1.5 ton pajisje profesionale mbrojtëse (8,900 mantele kirurgjike) për ta mbështetur reagimin e sistemeve shëndetësore ndaj pandemisë së koronavirusit.


Që nga fillimi i përhapjes së koronavirusit, UNICEF-i ka ofruar 36,200 dorëza, 33,600 maska kirurgjike, 2,700 maska me mbushje të dendur, 1000 kominoshe për mbrojtje, 17,860 mantele, 2,800 përparëse mbrojtëse si dhe 81 termometer infra red klinik si mbështetje për reagimin e Kosovës ndaj pandemisë. Dhjetë përqind e këtyre furnizimeve janë dorëzuar në Spitalin në Mitrovicën e Veriut dhe në atë në Graçanicë.


Mbështetja e sotme është mundësuar si pjesë e programit të UNICEF-it për Vizitat në Shtëpi që financohet nga Qeveria e Luksemburgut. Gjatë katër viteve të kaluara, ky program e ka mbështetur shtrirjen e sistemeve shëndetësore tek më shumë se 35,000 fëmijë dhe 15,000 gra shtatzëna. Si reagim ndaj COVID-19, Zyra e Luksemburgut në partneritet me UNICEF-in do të vazhdojë të ofrojë pajisje personale mbrojtëse shtesë për punonjësit shëndetësorë të vijës së parë. Dërgesat tona të tjera në kuadër të kësaj linje përfshijnë (40 koncentrues oksigjeni, etj).


Shefi i zyrës së UNICEF-it, Murat Sahin tha se "Zyra e UNICEF-it në Kosovë do të vazhdojë t’i mbështesë institucionet dhe komunitetet në tërë Kosovën për t’i kapërcyer sfidat që janë paraqitur si pasojë e COVID-19. Ne e dimë se fëmijët dhe të rinjtë vuajnë në mënyrë disproporcionale nga COVID-19. Gjersa vazhdojmë të ofrojmë furnizime që shpëtojnë jetë përmes mbështetjes bujare të donatorëve tanë përfshirë këtu Qeverinë e Luksemburgut, ne do t’i përmirësojmë programet në mënyrë që çdo fëmijë dhe i ri të ndihmohet me planet e reagimit dhe rikuperimit ndaj COVID-19”.

In Serbian:

Uprkos izazovima, druga serija vitalnih zaliha UNICEF-a za pružanje podrške u odgovoru na pandemiju COVID 19 stigla je u Prištinu

Priština, Kosovo, 13. april 2020. - Danas je u Prištinu stigla druga serija vitalnih zaliha UNICEF-a, koja uključuje 1,5 tonu profesionalne zaštitne opreme (8.900 hirurških odela) za pružanje podrške  zdravstvenom sistemu u odgovoru na pandemiju koronavirusa.

Od početka izbijanja, UNICEF je obezbedio 36.200 rukavica, 33.600 hirurških maski, 2.700 maski sa debljim punjenjem, 1000 kombinezona, 17,860 odela,  2.800 zaštitnih kecelja i 81 infracrveni termometara za podršku odgovoru na pandemiju. Deset odsto ove zalihe isporučeno je bolnicama u Severnoj Mitrovici i Gračanici.

Današnja isporuka je omogućena kroz UNICEF-ov program kućnih poseta koji finansira Vlada Luksemburga. Tokom protekle četiri godine, ovaj program je podržao zdravstveni sistem kako bi dopreo do više od 35.000 dece i 15.000 trudnica. Kao odgovor na COVID 19, Kancelarija  Luksemburga u partnerstvu sa UNICEF-om nastaviće sa pružanjem pomoći kroz nabavku dodatnih ličnih zaštitnih sredstava za zdravstvene radnike na prvoj liniji.

Šef kancelarije UNICEF-a, G-din Murat Sahin rekao je da će „Kancelarija UNICEF-a na Kosovu nastaviti da podržava institucije i zajednice širom Kosova u savladavanju svih izazova tokom pandemije COVID-a 19. Znamo da deca i mladi takođe ispaštaju zbog COVID-a 19. Dok nastavljamo sa obezbeđivanjem životnih potrepština kroz velikodušnu podršku naših donatora, uključujući Vladu Luksemburga, pružićemo  programe koji će dopreti do svakog deteta i mlade osobe i pružiti podršku u realizaciji planovi reagovanja i oporavka od COVID-a.”

Media contacts

Dafina Zuna
Head of Communications
UNICEF Kosovo Programme

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF Kosovo Programme on Twitter and Facebook