ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನೇಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಂಪು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ, ಬಾಲ ವಿವಾಹ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟ ಘಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

A Young happy mother looking at her son who has improved with handsome weightgain after getting treated for SAM in Chikkabalapur Nutrition Rehabilitation Centre (NRC) Karnataka.
UNICEF/UNI216247/Edwards