Winter clothing vouchers keep refugee children in Armenia warm this winter

The vouchers give families a sense of autonomy as they can choose their own clothes and blankets based on their needs and preferences.

Kushane Chobanyan
Լուսինեն իր երկու երեխաների՝ վեցամյա Գրիգորիի և յոթամյա Անուշի հետ այցելել է համապատսխան խանութ և տաք հագուստ ու կոշիկներ է ընտրում նրանց համար:
UNICEF Armenia/2024/Ghazaryan
25 March 2024