Pravda po mjeri djeteta

UNICEF radi na obezbjeđivanju jednakog pristupa pravdi za svako dijete i pružanju podrške zemlji u uspostavljanju pravosudnog sistema prilagođenog potrebama djeteta, koji djeluje u najboljem interesu djeteta, fokusirajući se na najugroženiju djecu

A boy with a hood and a baseball bat
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Djeca se suočavaju s pravosudnim sistemom kao žrtve, svjedoci, kada su u sukobu sa zakonom ili kao stranke u građanskim postupcima, kao što su porodični sporovi.

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen s principom najboljeg interesa djeteta od suštinskog je značaja za svu djecu, s posebnim naglaskom na djecu iz ugroženih porodica.

U Crnoj Gori, UNICEF ima cilj da podrži pravosudni sistem kako bi se djeci omogućilo da se njihov glas čuje i da učestvuju u svim pravnim postupcima prilagođenim potrebama djece, posebno najugroženije i marginalizovane djece.

Pomažemo u izgradnji sistema prilagođenom posebnim pravima i potrebama djece, kojim se podržava učešće djece kada se donose za njih važne odluke o staranju, brizi i zaštiti. 

UNICEF podržava državu Crnu Goru da integriše princip jednakog pristupa pravdi za svako dijete u širi kontekst vladavine prava, demokratskog upravljanja i agende održivog razvoja.

Doprinosimo poboljšanju pristupa djece pravdi i podržavamo Vladu Crne Gore u njenim naporima da uspostavi sistem koji obezbjeđuje bolju zaštitu djece u sukobu sa zakonom uspješnim uvođenjem alternativnih mjera  i izricanjem kazni koje ne podrazumijevaju pritvaranje, pri čemu bi zatvorsku kaznu trebalo koristiti kao posljednje sredstvo.

Cilj je da se osigura da maloljetničko pravosuđe pomaže djeci da se vrate u društvo, umjesto da ih dalje gura na put kriminala i socijalne isključenosti. 

Uz to, radimo i na razvoju cjelokupnog pravosudnog sistema koji štiti prava i potrebe svakog djeteta, uključujući i ono u svojstvu svjedoka, žrtve ili izdržavanog člana porodice, u krivičnim, građanskim ili upravnim sudskim postupcima.

  • Djeca se i dalje suočavaju s ozbiljnim preprekama u pristupu pravdi, uključujući: obeshrabrivanje da traže pravdu zbog straha od negativnih posljedica; duboko ukorijenjena društvena uvjerenja i obrasce koji čine neprihvatljivim da se djeca povjeravaju odrasloj osobi izvan svog doma; i kulturne norme koje su podrška doživljaju djeteta kao pasivnog objekta staranja umjesto nezavisnog nosioca prava.
  • Istraživanja pokazuju da se ugrožene grupe djece suočavaju s izazovima u pristupu pravdi, uključujući i niži stepen pravne svijesti i veći broj barijera u pogledu informisanosti. 
  • I dalje postoje nedostaci i slabosti u sprovođenju pravde za djecu, uključujući i procedure koje nisu prilagođene potrebama djeteta, kao i potreba da se poboljša multidisciplinarni i holistički pristup u pružanju podrške i pomoći prije, tokom i nakon sudskog postupka.