Ključne kompetencije za 21. vijek u kurikulumima u Crnoj Gori

Sažetak istraživanja

dječak i djevojčica ispred interaktivne table
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Rad koji je pred vama nastao je kao rezultat istraživanja socio-emocionalnih i ključnih kompetencija u kurikulumima za osnovnu i srednju školu i nastavničke fakultete u Crnoj Gori u okviru projekta “Moje vrijednosti i vrline (2015–2018) – podrška škole razvoju odabranih kompetencija učenika za 21. vijek” (UNICEF, Crna Gora). Adekvatna pripremljenost mladih za budući profesionalni život i rad neophodan je preduslov za zapošljavanje i efikasan budući rad. Zato je cilj ovog istraživanja bio da ispitamo koliko su socio-emocionalne i ključne kompetencije ciljano, planski i sistematski ugrađene u kurirkulume osnovne škole, opšte srednje škole (gimnazije) i nastavničkih fakulteta u Crnoj Gori.

Ključne kompetencije za 21. vijek u kurikulumima u Crnoj Gori naslovna
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Files available for download