Istraživanje uticaja inkluzivnih volonterskih klubova (2013)

Djeca sa smetnjama u razvoju

Djevočice na radionici inkluzvnog volonterskog kluba
UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2013

Istaknuti djelovi

Podaci ukazuju da je rad inkluzivnih volonterskih klubova imao značajan pozitivan efekat na znanje, stavove i ponašanje učenika prema djeci sa smetnjama u razvoju. Članovi volonterskih klubova:

češće navode da poznaju djete ili osobu sa smetnjama u ravoju

češće navode da su u makar povremenom kontaktu sa djecom sa smetnjama u razvoju

češće se druže i smatraju da imaju prijatelja među djecom sa smetanjama u razvoju

u većoj mjeri smatraju da znaju nešto o djeci sa smetnjama u razvoju

pokazuju pozitivniji stav i veću spremnost za druženje sa ovom djecom (odgovori na tvrdnji „rado bih se družio sa djecom sa smetnjama u razvoju)

pokazuju veću spremnost da se uključe u akcije pomoći djeci sa smetnjama u razvoju (pravljenje audiozapisa školskih udžbenika, učenje znakovnog i Brajevog pisma)

u većoj meri smatraju da je porodični ambijent višestruko koristan kako za djecu sa smetnjama i da druga djeca neće pri tome biti zanemarena

Pokazuju manju socijalnu distancu, posebno na odnosima: da mi bude drug/drugarica, da u odraslom dobu stupi u brak sa njim/njom

Znaju šta su Dnevni centri, velika većina je bila u Dnevnom centru i više nego drugi đaci izražavaju zainteresovanost da se i u buduće druže u Dnevnom centru sa djecom sa smetnjama u razvoju

Nalazi fokus grupa pokazuju da su posete Dnevnim centrima imale veliku ulogu u promeni stavova i ponašanja djece (strah i trema kou su osećali u prisustvu djece sa smetnjama u razvoju su prestala i shvatali su da su djeca sa smetnjama ista kao i sva druga)

Djevojčice na radionici inkluzivnog volonterskog kluba
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Files available for download