Istraživanje o ponašanju, znanju i stavovima djece o klimatskim promjenama

Novembar 2011

Djeca i klimatske promjene nasovna
UNICEF

Istaknuti djelovi

Istraţivanje je realizovano u 25 osnovnih škola na uzorku od 349 učenika sedmih, osmih i devetih razreda reformisanog sistema obrazovanja. Polna struktura: 46% dječaka i 54% djevojčica. U gradskim školama anketirano je 59%, a u van gradskim 41% učenika/ca. U 21 srednjoj školi anketirano je 317 učenika/ca prvog, drugog i trećeg razreda.  Samoprocijenjeni nivo znanja o globalnom zagrijavanju je na visokom nivo. Učenici/e osnovnih škola (54%) i srednjih škola (50%) su naveli da su upoznati sa pojmom globalnog zagrijavanja.  Globalno zagrijavanje učenici definišu kao “povećanje temperature na Zemlji“. 33% djece u osnovnim i 31% u srednjim školama nije znalo da definiše/objasni ovaj pojam.  Škola i televizija su glavni izvori informacija koji doprinose upoznatosti učenika/ca o globalnom zagrijavanju. Ova tema je obraĎivana u osnovnim i srednjim školama u okviru redovnih nastavnih aktivnosti.  Učenici su djelimično upoznati sa pojmom “efekat staklene bašte". Čuli su za ovaj pojam ali ne znaju šta je. Oni koji znaju šta podrazumijeva ovaj pojam najčešće ističu da je u pitanju „sunčeva svjetlost koja prodire do Zemlje, ali se pod uticajem štetnih gasova tu zadrţava, a samo jedan dio se vraća u svemir“.  Ugljen dioksid je prepoznat kao gas koji ima najveći uticaj na pojavu globalnog zagrijavanja.  Prema ispitanicima, aktivnosti/faktori koje najviše doprinose globalnom zagrijavanju su industrijska postrojenja i automobili/saobraćaj. Kao glavne posljedice globalnog zagrijavanja navode topljenje lednika i vremenske nepogode/promjene vremenskih uslova.  Učenici znaju da globalno zagrijavanje negativno utiče na zdravlje ljudi i biljni i ţivotinjski svijet. Negativan uticaj na ekonomiju nije prepoznat.  Učenici/e imaju pozitivan stav prema zaštiti ţivotne sredine koju ocjenjuju kao vrlo vaţnu.  Djeca, 42% u osnovnim i 44% u srednjim školama, su učestvovala u nekoj akciji/dogaĎaju koja je imala za cilj očuvanje i zaštitu ţivotne sredine. Najčešće se radilo o ureĎenju i čišćenju školskih dvorišta koje su organizovane od strane škole i nastavnika.  Učenici su u stanju da prepoznaju aktivnosti i ponašanja koja imaju pozitivne i negativne posljedice na ţivotnu sredinu. Prema njihovom mišljenju, negativan uticaj imaju voţnja automobila na fosilna goriva i korišćenje dezodoransa. Pozitivan uticaj imaju pošumljavanje, recikliranje otpada i bavljenje sportom.  Učenici/e primjenjuju neku mjeru u kući i/ili školi koja ima za cilj zaštitu ţivotne sredine.

Djeca i klimatske promjene nasovna
Autor
UNDP, UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 1,71 MB)