Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori - decembar 2011.

Govorimo o mogućnostima

Govorimo o mogućnostima 2011 - naslovna
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Kao i u prethodnom krugu najveću socijalnu distancu građani imaju prema djeci sa teţim emocionalnim poremećajima (neuroze, psihoze i sl) i prema djeci sa teţim poremećajima socijalizacije (socijalno neprihvatljivo ponašanje).

• Sa druge strane, najmanju socijalnu distancu građani imaju prema djeci sa teţim oštećenjima vida i sluha, kao i djeci sa poremećajima govora.

• U odnosu na period prije realizacije kampanje “Govorimo o mogućnostima” stepen prihvatljivosti odnosa prema svim kategorijama djece sa teškoćama je zadrţao pozitivan trend.

• U odnosu na prethodni krug istraţivanja procenat graĊana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni ĉlanovi društva kao i svi ostali graĊani je porastao za 8%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05. Procenat gradjana koji smatraju djecu sa smetnjama u razvoju jednako vrijednim clanovima drustva povecao se za 18% u odnosu na period prije kampanje.

• TakoĊe, procenat graĊana koji smatraju da je pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju DONEKLE osposobiti za ţivot u društvu porastao je za 7%, što je statistički značajno na nivou 0.05.

• Odnosno , da pomoć društva i drţave ne moţe znaĉajno da pomogne djeci sa teškoćama smatra 22% građana Crne Gore što je ĉak za 14% manje nego u periodu prije kampanje „Govorimo o mogućnostima“.

• Takođe, nastavljen je pozitivan trend i kad je u pitanju mišljenje o pozitivnom uticaju pohađanja redovne nastave djece sa smetnjama u razvoju.

Govorimo o mogućnostima 2011 - naslovna
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Engleski, Crnogorski

Files available for download