Deputy Representative of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in Kazakhstan

Deputy UNICEF Representative in Kazakhstan

Veronika Vashenko
UNICEF