తెలంగాణ

ఎదుగుదల లోపం , వ్యర్థమవడం పరిష్కరించడం మరియు తల్లిపాలు ఇచ్చే పద్దతుల్ని మెరుగుపర్చడానికి వివిధ అంశాల ప్రణాళిక పై పని చేస్తున్నాము.

Children's in outdoor fun activity at Anganwadi Center, Chinna Kanjarla Village, Mandal - Patancheru, District Sangareddy, Telangana.
UNICEF/UN0120467