കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ

5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ശിശുക്കളുടെയും, നവജാതശിശുക്കളുടെയും മരണവും വളർച്ചാ മുരടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തിയും ഏറ്റവും കുറവും, സ്കൂളുകളിലെ പ്രാഥമിക പ്രവേശന നിരക്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതുമാണ്.

Flood relief measures in Kerala.
UNICEF/UN0265485/Kolari