Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju – Ključni nalazi 2016

#ZaustavimoNasilje

UNICEF

Istaknuti djelovi

•Cjelokupno istraživanje sprovedeno je u skladu sa standardima, a metodologija odobrena od strane Etičkog komiteta UNICEF-a Crna Gora.

•Sprovedeno istraživanje nije ni na jedan način nanijelo bol, patnju ili štetu ispitanicima – učesnici u istraživanju su isključivo bili punoljetni građani Crne Gore koji su dobrovoljno pristali da učestvuju u njemu. Ispitanicima nije data nikakva finansijska ili nefinansijska nadoknada za učestvovanje u istraživanju.

•Sva pitanja u upitniku formulisana su  tako da ni na jedan način nijesu nanosila štetu (fizičku ili psihološku) ispitanicima – nijedan incident niti neočekivana siutacija nijesu zabilježeni tokom terenskog rada.

•Prije terenskog rada sprovedena je detaljna obuka anketara – poseban fokus stavljen je na teme dječjih prava i nasilja nad djecom, ali i na etiku u istraživanjima.

•Uključen je i trening anketara za ponašanje s ispitanicima, ali i obuka za načine reagovanja u neočekivanim situacijama ‒  svi anketari su dobili pisani protokol ponašanja.

•Sprovedeno istraživanje u potpunosti je poštovalo anonimnost, privatnost i povjerljivost svih ispitanika – sumativni prikaz podataka bez davanja ličnih informacija drugim stranama, anketiranje u izolovanoj prostoriji bez prisustva drugih članova domaćinstva (kad god je to bilo moguće), skladištenje baze podataka na serveru koji je zaštićen šifrom, a kome pristup ima isključivo istraživački tim ovog projekta.

•Konflikt interesa u potpunosti je izbjegnut prilikom ovog istraživanju.

Lice djevojčice

Author

UNICEF Crna Gora, IPSOS

Datum publikacije

Jezici

Montenegrin,
Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 1,46 MB)

Istraži više