Građanska registracija i sprečavanje apatridije:

Istraživanje među Romima, Aškalijama i Egipćanima u Crnoj Gori

Građanska registracija i sprečavanje apatridije: naslovna
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Građanska registracija i sprečavanje apatridije: istraživanje među Romima, Aškalijama i Egipćanima u Crnoj Gori predstavlja rezultate istraživanja koje su UNHCR i UNICEF, uz podršku Evropske komisije, sproveli tokom 2008. godine. Rezultati istraživanja NVO „Pravni centar“ pružaju osnovne podatke o posjedovanju ličnih dokumenata među RAE populacijom, na uzorku od 7166 lokalnih RAE i RAE izbjeglica/ raseljenih, što predstavlja oko 70% ukupne RAE populacije u Crnoj Gori. Radi se o najvećem istraživanju ove vrste do sada. Biti priznat kao subjekt/nosilac prava uvijek i svuda je osnovno ljudsko i međunarodno priznato pravo. Oni koji nijesu upisani u matične knjige izloženi su riziku da im budu uskraćena osnovna prava i mogućnosti: bez dokumenata mogu imati teškoće pri upisu ili završavanju škole, dobijanju odgovarajuće zdravstvene zaštite, zapošljavanju, sticanju imovine ili slobodnom kretanju. RAE stanovništvo u jugoistočnoj Evropi predstavlja najsiromašnije i najugroženije slojeve društva, koje posebno pogađa problem neposjedovanja ličnih dokumenata. Građanska registracija je osnovni elemanat nacionalnog planiranja za djecu i odrasle i obezbjeđuje demografsku bazu na osnovu koje se mogu razvijati efikasne strategije. Štaviše, neposjedovanje ličnih dokumenata može da bude generator dublje društvene isključenosti i marginalizacije.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma 2008. godine, UNHCR, UNICEF i UNDP, u prisustvu potpredsjednice Vlade Crne Gore, potpisali su Memorandum o razumijevanju. Cilj Memoranduma je jačanje saradnje u traženju trajnih rješenja za RAE populaciju obezbjeđivanjem lakšeg dobijanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih i ličnih dokumenata. To je preduslov da RAE populacija ima pristup uslugama socijalne zaštite, u cilju njihove dalje društvene integracije. Rezultati istraživanja predstavljeni u ovoj brošuri ukazuju na potrebu za hitnim i koordinisanim naporima unutar i van Crne Gore kako bi se podržali RAE u traženju svojih prava. UNHCR i UNICEF su uvjereni da će ovaj dokument doprinijeti naporima vlada u jugoistočnoj Evropi, međunarodnim organizacijama, civilnom društvu, i samim RAE, da dostignu građansku registraciju i društvenu integraciju.

Građanska registracija i sprečavanje apatridije: naslovna
Author
UNICEF Crna Gora, UNHCR, EU, Pravni Centar
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 925,27 KB)