Girls are Unstoppable

Promoting women’s and girls’ empowerment and well-being to build an equal future for all children

Công ước về Quyền Trẻ em (CRC) công nhận quyền con người của tất cả trẻ em, kể cả trẻ khuyết tật. Cùng với CRC, Công ước về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) tạo động lực mới mạnh mẽ để thúc đẩy quyền con người của tất cả trẻ em khuyết tật.