Breastfeeding Your Baby in the First 1,000 Days

Guide to feeding your baby the right way for a healthy start to life

UNICEF Philippines
12 August 2022

Breastfeeding gives children the best start in life — walang duda!

Ang gatas ng isang ina ang best source ng nutriyson at sustansya na kailangan ng isang sanggol mula pagkapanganak hanggang siya ay mag-two years old, upang maging malakas at maligaya.

Learn more kung paano ang wastong pagkain at pagpasuso kay baby:

First 6 months

6-12 months

1-2 years old

First 6 months

Breastmilk lamang ang kailangan ni baby sa unang anim na buwan niya.

Sapat ang sustansya ng gatas ng ina. Huwag painumin si baby ng tubig, formula milk o mga gamot na hindi nirekomenda ng doktor.

Mahalaga ang agarang pagsimula ng pagpapasuso pagkapanganak.

Exclusive breastfeeding-1
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas
Exclusive breastfeeding-2
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas
Exclusive breastfeeding-3
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas

6-12 months

'Pag dating ng ika-anim na buwan, maaari nang pakainin si baby ng soft foods na madaling nguyain at i-digest.

Ipagpatuloy ang pagpapasuso hanggang 2-years old na siya o higit pa.

IYCF-6-12 months
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas
IYCF-6-12 months-2
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas
IYCF-6-12 months-3
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas

1-2 years old

Kapag 1-year old na si baby, maaari na siyang kumain ng madadaling i-digest na solid foods na katulad ng mga kinakain ng pamilya.

Ipagpatuloy ang pagpapasuso hanggang 2-years old na siya o higit pa.

IYCF-1-2 years old
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas
IYCF-1-2 years old-2
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas
IYCF-1-2 years old-3
UNICEF Philippines/2022/Kat Vargas