Yeni rehber ilkeler, iklim değişikliği bağlamında hareket halindeki çocukları korumaya yönelik ilk küresel politika çerçevesini sunuyor

26 Temmuz 2022
UN0548063
UNICEF/UN0548063/Grarup

CENEVRE/NEW YORK/WASHINGTON, 26 Temmuz 2022 – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Georgetown Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi, iklim değişikliği bağlamında hareket halindeki çocukları korumaya, süreçlere dahil etmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacak ilk küresel politika çerçevesini sunan yeni bir dizi rehber ilke yayınladı.

Guiding Principles for Children on the Move in the Context of Climate Change (İklim Değişikliği Bağlamında Hareket Halindeki Çocuklar için Rehber İlkeler), 9 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bir sonucu olarak hem ülke içinde hem de sınırların ötesinde hareket halindeki çocukların benzersiz ve çok yönlü savunmasızlıklarını ele alıyor. Halihazırda, çocuklarla ilgili göç politikalarının çoğu iklim ve çevresel faktörleri dikkate almıyor ve çoğu iklim değişikliği politikası, çocukların benzersiz ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.

Rehber ilkeler, iklim değişikliğinin insanların bulundukları yeri terk etme kararlarına katkıda bulunan mevcut çevresel, sosyal, politik, ekonomik ve demografik koşullarla kesiştiğine dikkat çekiyor. Yalnızca 2020'de, hava koşullarına bağlı şokların ardından yaklaşık 10 milyon çocuk yerinden edildi. Yaklaşık bir milyar çocuk, diğer bir deyişle dünyadaki 2,2 milyar çocuğun neredeyse yarısı, iklim değişikliğinin etkileri açısından yüksek risk altında olan 33 ülkede yaşarken, önümüzdeki yıllarda milyonlarca çocuk daha yerinden edilebilir.

Genç iklim ve göç aktivistleri, akademisyenler, uzmanlar, politika yapıcılar, uygulayıcılar ve BM kuruluşları ile işbirliği içinde geliştirilen rehber ilkeler, küresel olarak onaylanmış Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye dayanıyor. İlkeler ayrıca mevcut operasyonel yönergeler ve çerçeveler kapsamında da şekillendirilmiş.

Rehber ilkeler; ulusal ve yerel yönetimlere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum gruplarına çocuk haklarını koruyan politikalar oluşturmaları için bir temel sağlıyor.

İlgili kuruluşlar ve kurumlar; hükümetleri, yerel ve bölgesel aktörleri, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum gruplarını, iklim değişikliği bağlamında hareket halindeki çocukları korumaya, süreçlere dahil etmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacak bu rehber ilkeleri benimsemeye çağırıyor.

UNICEF

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell: “Her gün yükselen deniz seviyeleri, meydana gelen kasırgalar, orman yangınları ve heba olan mahsuller giderek daha fazla çocuğu ve aileyi evlerinden ediyor. Yerinden edilmiş çocuklar daha fazla istismar, insan ticareti ve sömürü riski altında. Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kaybetme olasılıkları daha yüksek. Ve sıklıkla erken yaşta evliliğe ve çocuk işçiliğine zorlanıyorlar. Hükümetler, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar, bu ilkelerden hareketle eşgüdümlü eylemler yoluyla birlikte çalışarak hareket halindeki çocukların haklarını ve esenliklerini daha iyi koruyabilir.”

IOM

IOM Genel Direktörü António Vitorino: “İklim acil durumunun insan hareketliliği üzerinde derin etkileri oldu ve olmaya da devam edecek. Bu durumun etkisini ise en çok çocuklar gibi, toplumların belirli kesimleri hissedecek. Gelecek nesilleri tehlikeye atamayız. Göçmen çocuklar, iklim değişikliği bağlamında hareket ederken özellikle savunmasız durumdalar, ancak ihtiyaçları ve istekleri politika tartışmalarında halen göz ardı ediliyor. Bu rehber ilkelerle hem politika tartışmalarında hem de programlamada ihtiyaçlarının ve haklarının görünürlüğünü sağlamayı amaçlıyoruz. Göçü yönetmek ve iklim değişikliği, çevresel bozulma ve afetler bağlamında çocukların yerinden edilmesini ele almak acilen müdahale etmemiz gereken çok büyük zorluklardır.”

Georgetown Üniversitesi, Uluslararası Göç Araştırmaları Enstitüsü

Georgetown Üniversitesi Uluslararası Göç Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Elizabeth Ferris: “Yeni rehber ilkeler yeni yasal yükümlülükler getirmese de, uluslararası hukukta halihazırda onaylanmış ve dünya çapında hükümetler tarafından benimsenmiş olan temel ilkeleri vurguluyor ve güçlendiriyor. Tüm hükümetleri, politikalarını yol gösterici ilkeler ışığında gözden geçirmeye ve iklim değişikliği karşısında hareket halindeki çocukların bugün ve gelecekte korunmasını sağlayacak önlemleri şimdiden almaya çağırıyoruz.”

Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Politika Araştırma Merkezi

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Politika Araştırma Merkezi Yönetici Direktörü David Passarelli: “Uluslararası toplum; iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın yanı sıra kitlesel yerinden edilme riski konusunda yıllardır uyarıda bulunuyordu. Bu öngörüler, dünyanın her yerinde gözlemlenen iklim bağlantılı göçle birlikte gerçek oldu. Hızla değişen iklim nedeniyle harekete geçenler arasında artan sayıda çocuk da var. Bu çocuklar bir dizi uluslararası ve ulusal koruma hakkından yararlanmasına rağmen konu oldukça teknik ve erişilmesi zor olduğu için bu durum çocuk göçmenler için bir koruma açığı yaratıyor. UNU, UNICEF ve ortaklarımız; riskleri, koruma hizmetlerini ve hakları açık ve erişilebilir bir dille ileten kısa kılavuzlara duyulan ihtiyacı vurguladı. İklim Değişikliği Bağlamında Hareket Halindeki Çocuklar için Rehber İlkeler, bu özel amaç göz önünde bulundurularak geliştirildi. Bu araç göçmen hakları, çocuk hakları ve iklim değişikliğinden oluşan karmaşık bağlantının anlaşılmasına yardımcı olacak. Bu da iklim değişikliği bağlamında hareket halindeki çocukların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilebilmesini sağlayacak.”

#####

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

UNICEF’i Twitter ve Facebook  adreslerinden de takip edin.

IOM hakkında

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), insan onuruna yakışır düzenli göçün göçmenlere ve topluma fayda sağladığı ilkesine bağlı, göç alanında önde gelen uluslararası hükümetler arası bir kuruluştur. Uluslararası toplumdaki ortakları ile birlikte, göç yönetiminin artan operasyonel zorluklarının üstesinden gelinmesine yardımcı olur, göç konularının anlaşılmasını sağlar, göç yoluyla sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik eder ve tüm göçmenlerin insanlık onurunu ve refahını destekler. IOM Çevresel Göç Portalı'nda IOM'in göç, çevre, iklim değişikliği ve afet riskinin azaltılması konusundaki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Georgetown Üniversitesi, Uluslararası Göç Araştırmaları Enstitüsü Hakkında

Uluslararası Göç Araştırmaları Enstitüsü (ISIM); uluslararası göçün sosyal, ekonomik, çevresel ve politik boyutlarını inceleyen yenilikçi, çok disiplinli bir merkezdir.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Politika Araştırma Merkezi Hakkında

Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU), son kırk yıldır, insanların hayatta kalması, çatışmaların önlenmesi, sürdürülebilir kalkınma ve refah konularında tarafsız araştırma yapan bir düşünce kuruluşudur. 13 ülkede 400'den fazla araştırmacısı ile Birleşmiş Milletler Üniversitesi Politika Araştırma Merkezi (UNU-CPR), UNU sistemindeki düşünce kuruluşlarını oluşturan 13 araştırma ve eğitim enstitüsünden biridir. New York ve Cenevre dışında faaliyet gösteren UNU-CPR, mevcut ve gelecekteki küresel kamu politikası zorluklarına yenilikçi çözümler geliştirmek için çok taraflı sistem hakkındaki derin bilgisini araştırma konusundaki mükemmeliyetçiliğiyle birleştirmektedir.