Vấn đề và giải pháp trong việc phát triển công tác xã hội

Vấn đề trong phát triển công tác xã hội của Việt Nam gặp những thách thức gì và giải pháp mà UNICEF đem lại.

Social Work Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung