UNICEF nỗ lực đảm bảo tài chính công cho trẻ em khó khăn Việt Nam

UNICEF nỗ lực để đảm bảo các khoản đầu tư công được đầu tư một cách phù hợp cho trẻ em để mọi trẻ em gái và trẻ em trai đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Public Finance for Children
UN Viet Nam\shutterstock