Trẻ em Việt Nam

Ở Việt Nam, UNICEF bảo vệ quyền trẻ em, tập trung vào những người nghèo nhất và thiệt thòi nhất.

Viet Nam has made tremendous progress for its 26 million children in a remarkably short time.
UN Viet Nam\shutterstock