Tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và bị hại ở Việt Nam (2021)

Báo cáo

Điểm nổi bật

Việc tạo ra dữ liệu chính xác về tình hình người phạm tội và bị hại dưới 18 tuổi là rất quan trọng để hỗ trợ và cung cấp thông tin cho những người ra quyết định trong việc xây dựng chính sách và pháp luật liên quan đến tư pháp người chưa thành niên một cách hiệu quả. Trên cơ sở số liệu tổng hợp từ các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị hữu quan, được phân chia theo giới tính, nhóm tuổi, dân tộc, vùng miền, loại tội phạm và các tiêu chí khác, báo cáo này cung cấp một bức tranh tổng quát về tình hình tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam năm 2021, bao gồm tình hình người phạm tội và bị hại dưới 18 tuổi trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương.

Tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và bị hại ở Việt Nam (2021)
Tác giả
UNICEF Viet Nam | Supreme People's Procuracy
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải tài liệu