Thiết kế lại nơi làm việc để thân thiện với gia đình: Chính phủ và doanh nghiệp có thể làm gì

Đầu tư vào các chính sách thân thiện với gia đình là tốt cho gia đình, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

UNICEF
Redesigning the workplace: Family-friendly policies
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung