Thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần: từ 14-18 tuổi

Cách đối phó với những rủi ro về cảm xúc, hành vi và sức khỏe, những điều có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời họ.

UNICEF
Thời điểm bắt đầu cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần: từ 14-18 tuổi
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng