Thách thức và giải pháp trong việc đảm bảo Quyền của trẻ em tại Việt Nam

Để đảm bảo “không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” là động lực của UNICEF khi thực hiện Quyền của trẻ em. Dưới đây là những thách thức và giải pháp mà UNICEF đang phải đối mặt.

UNICEF is utilizing its expertise and experience across the full spectrum of children’s rights to ensure “no child is left behind” in Viet Nam.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung